Примірний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом Генерального директора

ТОВ «ПАН КРЕДИТ»

№ 1-П від «26» березня 2019р.

___________________ Медведь Т.Ю.

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ______

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

м. Київ

«_____»______ __ 20___ р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Кредит» (далі – «Кредитодавець», «Кредитор»), місцезнаходження:______, (зареєстрована Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 30 травня 2016 року, за № 1 068 102 0000 042857 запису в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ 40518384, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 770 від 07 липня 2016 року, видане на підставі розпорядження № 1602 від 07 липня 2016 року Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України) в особі Генерального Директора __________________, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____________ ___________________ ______________, що діє на підставі цивільної дієздатності, паспорт серія __________ №: _______________________ виданий ______________ ідентифікаційний (податковий) номер _________, зареєстрований за адресою: ________________, ___________________, _____________ місце проживання: ______________ ___________________ _________________, що діє на підставі цивільної дієздатності та надалі іменується «Позичальник», з другої сторони, що надалі за текстом даного Договору разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо, як «Сторона», уклали кредитний Договір _____________ від ______________________ (надалі — «Договір») про наступне:

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі нижченаведені терміни і поняття означають наступне:

“Договір” – цей Договір зі всіма змінами і додатками до нього.

“Кредитна лінія” – фінансове кредитування, що надається Кредитодавцем, при якому Позичальник має відновлюване право на отримання і повернення кредитних ресурсів в рамках певного ліміту, протягом певного строку.

“Кредит” – кредитні ресурси Кредитодавця, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами (траншами) в розмірі і порядку, встановленому в цьому Договорі.

“Транш” – частина Кредиту, що видається Позичальнику у рамках кредитної лінії, в порядку і на умовах, встановлених в цьому Договорі.

“Ліміт” – максимальна сума Кредиту, якою Позичальник може користуватися на підставі цього Договору. Сума ліміту визначена в п. 1.1. цього Договору.

“Залишок заборгованості по кредиту” — сума кредитних ресурсів, наданих Позичальнику Кредитодавцем в межах ліміту, яка знаходиться у розпорядженні Позичальника.

 

 1. ПРЕДМЕТ, ЦІНА ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець надає Позичальнику фінансовий кредит у формі кредитної лінії з лімітом в сумі ______________ в межах якого Позичальник може отримувати будь-які суми кредиту на умовах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом та інші нараховані суми (за наявності підстав для їх нарахування) на умовах та в строки, встановлених цим Договором.

Плата за користування кредитом (проценти) становить ___% відсотків річних. Тип процентної ставки – фіксована.

Мінімальною вартістю кредиту є відсотки за користування кредитом нараховані за повні три місяці користування наданими коштами.

Сторонами погодженого механізм зміни розміру нарахування відсотків за користування кредитом (що є однією з істотних умов договору для Кредитодавця), який викладено в п. 7 Договору. Даний механізм зміни розміру нарахування відсотків за користування кредитом застосовується автоматично при наявності передбачених Договором підстав для його застосування, є виключним наслідком неналежного виконання Позичальником умов Договору та діє до повного усунення Позичальником порушень у виконанні зобов’язань.

1.2. Кредитодавець надає Позичальнику кредит з цільовим призначенням – створення (початок), розвиток, удосконалення приватної підприємницької діяльності Позичальником, в тому числі для ведення фермерського, особистих селянських господарств ( далі – цільове призначення кредиту).

1.3. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику всю суму кредиту або здійснити перший транш за кредитом не пізніше п'яти банківських днів від дати підписання Договору, але не раніше дня оформлення правочину, необхідного для забезпечення виконання зобов’язання за Договором.

Кожен наступний транш в рамках кредитної лінії здійснюється Кредитодавцем на користь Позичальника за його зверненням протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту надходження такого звернення (із урахуванням дотримання вимог п.п. 3 п. 2.2.1. Договору).

1.4. Строк дії договору:

1.4.1. Кредит надається строком на ____________ (_____________) фактичних місяців від дати отримання Позичальником кредиту, тобто з ______________________ по _______________.

1.4.2. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання сторонами).

1.4.3. У разі невиконання/неналежного виконання Позичальником зобов’язань з повернення кредиту, відсотків за користування кредитом, сплати пені, штрафів та інших нарахувань передбачених договором, дія Договору продовжується до повного виконання позичальником зобов’язань, включаючи день фактичного та повного розрахунку. Після закінчення строку на який надано кредит, зазначеного в п. 1.4.1. Договору, відсотки за користування кредитом нараховуються у розмірі визначеному в п. 7.1. Договору, пеня за неналежне виконання Позичальником зобов’язань нараховується в розмірі визначеному п. 9.2. Договору до повного розрахунку за Договором.

1.5. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту) – звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 1.3. Договору.

1.6. Датою надання кредиту вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця. Датою повернення (погашення) кредиту в повному обсязі так само як і датою сплати нарахованих процентів та штрафних санкцій, в разі їх наявності — вважається дата оформлення Кредитодавцем касових документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця.

1.7. Загальна сукупна вартість кредиту включає:

— проценти за користування кредитом (у відсотковому виразі – зазначено в п. 1.1. Договору, у грошовому виразі – в Додатоку № 1 до цього Договору – рядок «Всього» стовпчик «Нарахований процент за користування кредитом»), можливі штрафні санкції та збитки, що виникли внаслідок порушення Позичальником умов Договору (розмір неможливо передбачити заздалегідь), а також:

— відшкодування втрат, що пов’язані з поверненням заборгованості Позичальника, в тому числі вартість послуг третіх осіб які надають послуги щодо забезпечення виконання боржниками своїх грошових зобов’язань (розмір неможливо передбачити заздалегідь);

— Вартість послуг реєстратора ____ грн./__% (у грошовому/відсотковому виразі) – за наявністю ;

— Вартість послуг нотаріуса ___ грн./___% (у грошовому/відсотковому виразі) — за наявністю;

— Вартість послуг страховика ___ грн./__% (у грошовому/відсотковому виразі) — за наявністю;

— Вартість інших послуг ____________________(вказати інші послуги які оплачує позичальник при отриманні кредиту) __ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ___ грн. (у грошовому виразі) — за наявністю.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов’язки Кредитодавця:

2.1.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки дотримання цільового призначення кредиту;

2) вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за Договором;

3) визнати термін повернення кредиту таким, що настав, а кредит – обов’язковим до повернення, вимагати дострокового повернення кредиту, сплати процентів та нарахованих штрафних санкцій, стягнути в примусовому порядку заборгованість за кредитом (тілом кредиту, відсотками за користування кредитом та нарахованими штрафними санкціями), у разі наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць, або б) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або

в) іншого істотного порушення умов Договору.

4) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом та штрафних санкцій в разі їх наявності в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань передбачених Договором в порядку та випадках передбачених Договором.

5) у випадку порушення Позичальником своїх зобов’язань щодо повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, звернутися до третіх осіб, які надають послуги щодо забезпечення виконання боржниками своїх грошових зобов’язань.

2.1.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника виконання зобов’язань за Договором (у тому числі й дострокове як частинами, так і в повному обсязі);

2) письмово повідомляти Позичальника про зміну власного місцезнаходження в 10 (десяти) денний строк з моменту виникнення таких змін.

3) виконувати інші обов’язки передбачені Договором.

2.2. Права та обов’язки Позичальника:

2.2.1. Позичальник має право:

1) вимагати від Кредитодавця надання суми кредиту з дотриманням вимог п. 1.3 Договору, інших умов Договору та законодавства України;

2) достроково погашати кредит частинами, сплачувати проценти за фактичний строк користування кредитом, сплачувати проценти за користування кредитом авансовими внесками (за наступні платіжні періоди) без обмежень в тому числі авансовим одноразовим платежем сплатити проценти за користування кредитом за весь плановий термін дії договору, або достроково погасити кредит та сплатити проценти за фактичний строк користування кредитом одноразовим платежем. При цьому, якщо таке дострокове повернення кредиту відбулося до закінчення трьох місяців користування кредитом, Позичальник повинен сплатити нараховані проценти за три повні місяці користування кредитом у розмірі зазначеному в Додатку № 1 до Договору (рядки 1, 2, 3).

3) Звертатися з письмовою заявою до Кредитодавця в разі необхідності отримання додаткових траншів в межах ліміту, визначеного п. 1.1. Договору, виключно за умови відсутності заборгованості по сплаті кредиту і процентів, згідно графіку розрахунків.

2.2.2. Позичальник зобов’язаний:

1) використати кредит за цільовим призначенням, визначеним Договором;

2) погашати кредит та сплачувати проценти в порядку визначеному Договором;

3) надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання наданого кредиту;

4) укласти договір щодо забезпечення виконання зобов’язань Позичальником перед Кредитодавцем за Договором;

5) письмово повідомляти Кредитодавця про зміну власного місця проживання та/або зміну контактних номерів телефону в 10 (десяти) денний термін, з моменту настання таких змін;

6) У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту – сплатити нараховані проценти за користування кредитом та пеню за неналежне виконання зобов’язань виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення, а також відшкодувати Кредитодавцю понесені останнім будь-які витрати, пов’язані з поверненням заборгованості Позичальника;

7) У випадку закінчення строку на який надано кредит, зазначеного в п. 1.4.1. даного Договору, Позичальник зобов’язаний сплати відсотки за користування кредитом нараховані відповідно до п. 7.1. Договору за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості;

8) У випадку закінчення строку на який надано кредит, зазначеного в п. 1.4.1. даного Договору, Позичальник зобов’язаний сплати пеню за неналежне виконання зобов’язань нараховану відповідно до п. 9.2. Договору за фактичну кількість календарних днів неналежного виконання зобов’язань, до дня повного погашення заборгованості;

9) Виконувати інші обов’язки передбачені Договором.

10) Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України — позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу Кредитодавця зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У випадку смерті Позичальника, що наступила до виконання Позичальником Договору, всі права і обов’язки передбачені цим Договором переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА НАРАХУВАННЯ/СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1. Сторони домовилися, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка розрахунків, яким регламентовано періодичність, строки та розміри платежів за Договором (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною Договору. Додаток № 1 до Договору є діючим та не підлягає коригуванню виключно за умови його повного дотримання Позичальником. У разі допущення Позичальником порушень виконання графіку розрахунків, розмір щомісячно нарахованих відсотків змінюватиметься відповідно до абз. 4 п. 1.1., п. 7.1. Договору.

Сторони домовились про те, що після кожного збільшення суми кредиту в рамках визначеного п. 1.1. Договору ліміту, Кредитодавцем надаватиметься Позичальникові відкоригований Додаток № 1 до цього Договору. При цьому, коригуванню підлягатимуть: розмір щомісячних платежів зі сплати процентів за користування кредитом; загальний розмір процентів за користування кредитом, що підлягатиме сплаті за весь час користування кредитом; розмір кредиту, що підлягатиме поверненню в кінці терміну дії Договору. Зазначене коригування здійснюватиметься Кредитодавцем виходячи з фактичного розміру наданого кредиту при видачі кожного наступного траншу за кредитною лінією.

При видачі кожного наступного траншу за кредитною лінією та наданні Позичальникові відкоригованого Додатку № 1 до Договору – надані Позичальнику до цього примірники Додатку № 1 (розмір щомісячних платежів зі сплати процентів за користування кредитом; загальний розмір процентів за користування кредитом, що підлягатиме сплаті за весь час користування кредитом; розмір кредиту, що підлягатиме поверненню в кінці терміну дії Договору) втрачають чинність.

3.2. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються з дня отримання Позичальником суми кредиту (списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця або видачі готівкою) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування на рахунок Кредитодавця або внесення в касу Кредитодавця готівкою) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

3.3. Прострочення сплати кредиту та процентів згідно графіка розрахунків не зупиняє нарахування процентів, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.4. У разі виникнення заборгованості за Договором Сторони погоджують таку послідовність її погашення у разі надходження коштів недостатніх для повного погашення заборгованості:

1) у першу чергу – погашенню підлягає заборгованість з нарахованої пені та/або штрафів, нарахованих відповідно до умов Договору та понесені Кредитодавцем збитки та/або витрати пов’язані із стягненням заборгованості Позичальника за даним Договором;

2) у другу чергу – погашенню підлягає заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом, нарахованих відповідно до умов Договору;

3) у третю чергу – погашенню підлягає заборгованість за кредитом.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення, та/або заставою та/або порукою та/або іншими видами забезпечення не забороненими законодавством.

4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

 

 1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. При укладенні цього Договору Позичальник стверджує, що:

1) він є повністю дієздатним і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини чи примусу, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи подані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів.

7) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.

 

 1. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

6.1. Позичальник підтверджує, що:

6.1.1. Він діє згідно з чинним законодавством України і має повне право укладати договори, отримувати кредити та відповідати по своїх зобов’язаннях.

6.1.2. Цей Договір не вступає у суперечність з попередніми договорами (контрактами, угодами) Позичальника.

6.1.3. Цей Договір буде дійсним і обов’язковим законним зобов’язанням, порушення якого є підставою та умовою для застосування санкцій проти Позичальника.

6.1.4. Не існує жодної цивільної справи, відповідачем по якій він є, чи кримінальної справи, що може мати небажані для справ Позичальника наслідки, в т.ч., які можуть:

— обмежувати або накладати заборону, або мати ефект обмеження чи заборони виконання і дотримання умов та положень будь-якого з документів Позичальника, в тому числі Договору; та/або

— будь-яким іншим чином ставити питання щодо юридичної чинності, обов’язкового або примусового характеру будь-якого з документів Позичальника.

6.1.5. На дату підписання цього Договору Позичальник не має податкової заборгованості.

6.2. Позичальник гарантує, що на момент підписання Договору не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню Договору (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо).

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Сторони дійшли згоди про те, що у випадку порушення Позичальником графіку розрахунків (Додатку № 1 до даного Договору), а саме: ненадходження планового щомісячного платежу в повному обсязі та в строки передбачені графіком розрахунків, з наступного дня кредит за Договором автоматично визнаватиметься кредитом з підвищеним ризиком. Протягом строку визнання кредиту, кредитом з підвищеним ризиком відсотки за користування кредитом нараховуються в потрійному розмірі, від визначеної в п. 1.1. Договору плати за користування кредитом.

7.2. З наступного дня після усунення Позичальником порушень виконання зобов’язань в повному обсязі, включаючи сплату нарахованих відсотків за користування кредитом у розмірі передбаченому п. 7.1. Договору, нарахованої пені, а також інших штрафних санкцій, такий кредит вважатиметься кредитом з нормальним режимом сплати, відсотки за користування кредитом нараховуватимуться у розмірі в абз. 2 п. 1.1. Договору.

 

 1. ПОДІЇ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ

8.1. Кожна із таких подій тлумачиться Сторонами, як Подія невиконання зобов’язань:

8.1.1. Позичальник не сплатив у строк платежі по погашенню кредиту, будь-яку іншу суму на користь товариства відповідно до умов Договору, графіку розрахунків.

8.1.2. Кредитодавцем, з підстав передбачених частиною 3) п. 2.1.1. Договору, визнано термін повернення кредиту таким, що настав, а кредит – обов’язковим до повернення.

8.1.3. Будь-яка інформація або гарантії Позичальника надані або підтверджені відповідно до правил Договору, виявились недостовірними після того, як вони були надані або підтверджені та/або ці дії потягли невиконання Позичальником зобов’язань щодо повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом та інших платежів на користь товариства.

8.1.4. Існує достовірна інформація, що:

— проти Позичальника та/або Поручителя порушено кримінальну справу, подано цивільний позов, предметом спору за яким є майно (майнові права) Позичальника та/або Поручителя (ів);

— зобов’язання за Договором незабезпечені або забезпечені не в повному обсязі, як це визначено умовами Договору, або мають місце суперечки щодо майна, наданого у заставу (іпотеку) товариства.

8.2. Наслідки Подій невиконання зобов’язань:

Якщо виникла і триває Подія невиконання зобов’язань, зазначена у п.8.1 Договору, у товариства виникає право визнати термін повернення кредиту таким, що настав, а кредит – обов’язковим до повернення. Товариство повідомляє Позичальника та Поручителя (за наявності), що непогашена частина Кредиту, нараховані відсотки за користування кредитом, а також інші платежі нараховані відповідно до умов цього Договору (штраф, пеня) підлягають достроковому поверненню. Позичальник зобов’язаний сплатити зазначену в повідомленні суму в визначені товариством строки. При цьому Позичальник погоджується з таким правом Кредитодавця та підтверджує його. Позичальник підтверджує, що вимога Кредитодавця про дострокове повернення кредитних коштів (відсотків за користування кредитом, пені, іншої заборгованості згідно Договору надіслана на вищевикладених підставах) не є розірванням Договору в односторонньому порядку, не є односторонньою відмовою від зобов’язань, не є односторонньою зміною умов цього Договору.

У випадку порушення Позичальником визначеного в повідомленні строку сплати, товариство набуває право стягнути заборгованість з Позичальника за Кредитом, відсотками за користування кредитом, та іншими платежами за цим Договором шляхом звернення стягнення вищезазначеної суми за рахунок забезпечення визначеного п. 4. Договору (предмету застави (іпотеки) у разі наявності) та/або за рахунок іншого майна Позичальника та/або Поручителя (у разі наявності).

 

 1. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно чинного законодавства України. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

9.2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами власних зобов’язань згідно цього Договору, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки, а також:

— при порушенні Позичальником якого-небудь із зобов’язань по сплаті кредиту та/або відсотків за користування кредитом передбачених п.п. 1, 3 цього Договору Позичальник зобов’язується сплатити Кредитодавцю пеню в розмірі __% від суми ліміту за кредитом, зазначеної в п. 1.1. Договору за кожен день тривання порушення Позичальником виконання (неналежного виконання) умов Договору включаючи день повного погашення заборгованості.

Керуючись положеннями п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 551 ЦК України – Сторони дійшли згоди про те, що пеня (у разі наявності підстав для її нарахування) сплачується Позичальником виключно у розмірі передбаченому п. 9.2. Договору;

— Позичальник зобов’язується сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі __ (___) відсотків від суми кредиту, використаної не за цільовим призначенням.

9.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

9.4. Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

9.5. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України або, у разі забезпечення виконання зобов’язань за Договором іпотекою – в позасудовому порядку відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі.

Позичальник погоджується із тим, що обрання способу захисту порушених прав Кредитодавця залишається на розсуд Кредитодавця.

9.6. Сторони дійшли згоди про те, що терміни позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки — пені, штрафів за Договором, понесених Кредитодавцем витрат та збитків пов’язаних із стягненням простроченої заборгованості становить десять років.

9.7. Сторони домовились про те, що, у разі якщо Позичальник своєчасно не поверне кредит та/або у разі виникнення у Кредитодавця права на визнання терміну повернення кредиту таким, що настав, а кредиту – обов’язковим до повернення, передбаченого п. 2.1.1., п. 8.1., п. 8.2. Договору – Кредитодавець має право подати цей договір до стягнення у строки, передбачені чинним законодавством України.

Стягнення заборгованості за Договором здійснюється:

— за рішенням суду;

— на підставі виконавчого напису нотаріуса;

— в будь-який інший спосіб передбачений чинним законодавством України. Кредитодавець на власний розсуд обирає спосіб захисту свого порушеного права та стягнення заборгованості за цим договором.

9.8. Позичальник заявляє, що не матиме заперечень проти вчинення виконавчого напису про безспірне стягнення заборгованості у разі невиконання ним, свого зобов’язання з повернення кредиту.

9.9. Для стягнення грошових сум нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, на підставі виконавчих написів.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.

Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчого написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

9.10. Вчинення виконавчого напису в разі порушення зобов’язання та (або) умов Кредитного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих Кредитодавцем повідомлень — письмової вимоги про усунення порушень Позичальником.

Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка позичальника на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв’язку про відправлення повідомлення на вказану в кредитному договорі адресу.

Сторони домовились, що у разі відмови Позичальника від одержання повідомлення, він вважається повідомленим про її зміст.

У разі примусового стягнення за цим договором Кредитодавець має право на одержання суми затрат, пов’язаних з примусовим виконанням.

9.11.Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов даного Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Внесення змін та доповнень до Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі в такому порядку.

10.1.1. Письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис (Позичальнику чи представнику товариства).

10.1.2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

10.1.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.10.1.2. Договору, пропозиція вважається не прийнятою.

10.1.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням товариства, в письмовій формі, протягом 10 робочих днів з дня надання письмової відповіді.

10.1.5. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.

10.2. Дія Договору припиняється у випадку:

а) дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору; б) виконанням, проведеним належним чином;

в) набранням чинності рішення суду про припинення зобов’язання.

10.3. Договір може бути достроково розірваний:

10.3.1. В судовому порядку:

— за позовом Позичальника з підстав передбачених законодавством.

10.3.2. За вимогою Кредитодавця з підстав передбачених підпунктом 3) пункту 2.1.1 Договору та/або з інших підстав встановлених законодавством України.

10.3.3. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору.

10.4. У випадку дострокового розірвання Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору.

 

 1. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

11.2. Після підписання Договору, який відповідає умовам Правил надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Кредит» чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

11.4. Укладенням (підписанням) Договору Позичальник додатково підтверджує, що:

— до укладання цього договору ознайомлений з Правилами надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Кредит» (в редакції що діяла на момент укладення договору) та ним на підставі отриманої інформації здійснено свідомий вибір кредитного продукту, який відповідає інтересам Позичальника;

— в укладеному Договорі містяться всі істотні для Позичальника умови кредитування, які є вигідними та справедливими для нього, відповідають його інтересам, йому зрозумілі та ним усвідомлені, не є несправедливими чи дискримінаційними. Позичальник заявляє про відсутність підстав та наміру для надсилання на адресу Кредитодавця протоколів розбіжностей з метою зміни, доповнення, редагування, додання, виключення як окремих положень (умов) Договору так і всього Договору в цілому.

— отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

— інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

11.5. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу цього Договору, а також правові наслідки укладання Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов’язків за Договором. Сторони заявлять про відсутність будь-яких тяжких обставин, які б змусили будь-яку зі Сторін укладати цей Договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови цього Договору є прийнятними для Сторін і у зв’язку з цим не вважають умови цього Договору вкрай невигідними для себе, дискримінаційними, несправедливими, а також, що Сторони не перебувають у скрутному становищі при укладанні Договору та укладання Договору не стане причиною скрутного їхнього становища, що може мати місце в майбутньому.

11.5.1. Позичальник визнає, що правовідносини які виникли між сторонами на підставі укладення цього Договору не підлягають врегулюванню положеннями Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про споживче кредитування» оскільки:

— за цим договором Позичальникові надано фінансовий кредит;

— грошові кошти надані за цим Договором, надаються Позичальнику без подальшої мети придбання, замовлення, використання ним або наміру придбання чи замовлення товарів та/або продукції для особистих потреб безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;

— використання кредитних коштів за цим Договором здійснюватиметься Позичальником виключно на створення (початок), розвиток, удосконалення приватної підприємницької діяльності, в тому числі для ведення селянських (фермерських), особистих селянських (фермерських) господарств.

11.6. Крім того, уклавши Договір, Позичальник надає Кредитодавцю свою згоду та право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про Позичальника, відомі Кредитодавцю та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю):

— необхідну для укладання договорів страхування — до страхових компаній — у разі укладання відповідного договору страхування;

— необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором — до відповідних фізичних та юридичних осіб;

— необхідну для здійснення технічного супроводження процесу кредитування третіми особами (наприклад для надсилання Позичальнику виписок по рахунках, листів, тощо) — до відповідних третіх осіб;

— необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Кредитодавцю відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Кредитодавцем договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Кредитодавця, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів — до відповідних приватних осіб та організацій;

— необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України.

11.7. Сторони також домовилися, що Позичальник згоден з тим, що Кредитор має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг Кредитодавцю в обсязі, якій буде визначено Кредитодавцем самостійно з урахуванням вимог законодавства України. При цьому, Сторони погодили, що Позичальник розуміє та підтверджує такий режим використання інформації в разі вчинення Кредитородавцем будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті Договору. А саме:

Кредитодавець має право, а Позичальник надає згоду на передачу у повному обсязі інформації про себе, а також інформації про свою кредитну історію, що внесена ним в анкету позичальника, до Міжнародного бюро кредитних історій з метою формування та ведення його кредитної історії як суб'єкта кредитної історії, в тому числі: інформації щодо виконання договорів, дія яких припинена виконанням зобов‘язань; інформації щодо чинних договорів укладених раніше, інформації, яка внесена до анкети з метою отримання нового кредиту та інформації щодо укладення нового договору.

Позичальник також надає згоду на перевірку бюро кредитних історій інформації, що внесена позичальником до анкетних даних, на отримання Кредитодавцем з Міжнародного бюро кредитних історій (з будь якого іншого бюро кредитних історій) його кредитної історії, а також на отримання додаткової інформації, порівняно з внесеною до анкети позичальника, від державних реєстрів в особі їх уповноважених органів (держателів, розпорядників, адміністраторів), а також з інших дозволених законом джерел, в тому числі:

Реєстри: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; Автоматизована система виконавчих проваджень; Єдиний реєстр боржників; Державний реєстр обтяжень рухомого майна; Спадковий реєстр; Реєстри ДФС (ДПА); Реєстри МВС.

Бази даних:Інформація від операторів мобільного зв’язку; Інформація про оплату комунальних послуг; Інформація від компаній – учасників асоціації прямого продажу про співробітництво.

Позичальник також надає згоду на отримання Кредитодавцем з бюро кредитних історій протягом всього періоду дії договору власної кредитної історії, що міститься в базі даних бюро кредитних історій, в тому числі актуалізованої, оновленої, перевіреної та доповненої інформації, що складає його кредитну історію.

11.8. Позичальник, уклавши Договір, надає Кредитодавцю згоду/право звертатись за інформацією щодо фінансового становища Позичальника до третіх осіб, які пов'язані з Позичальником сімейними, особистими, діловими, професійними або іншими відносинами.

11.9. Підписанням Договору Позичальник надає згоду на передачу Кредитодавцю інформації про стан заборгованості Позичальника за цим Договором та/або інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер щодо умов надання Кредитодавцем інших фінансових послуг шляхом відправлення Кредитодавцем текстового повідомлення на номер мобільного телефону Позичальника, листів на поштову адресу Позичальника, повідомлень на адресу електронної пошти Позичальника, відомості про які зазначені в Анкеті, що оформлена під час укладання цього Договору, або іншими способами поширення інформації, обраними на власний розсуд Кредитодавця.

11.10. Позичальник погоджується з тим, що Кредитодавець має право на зберігання та обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, яка відноситься до персональних даних Позичальника, а також до відомостей про банківські рахунки, та будь-якої іншої, раніше наданої Кредитодавцю інформації, в тому числі тієї, що складає банківську таємницю, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження (в тому числі передачу), знеособлювання, блокування, знищення персональних даних, наданих Кредитодавцю у зв’язку з укладанням цього Договору з метою виконання договірних зобов’язань, а також розроблення Кредитором нових продуктів та послуг і інформування Позичальника про ці продукти та послуги. Згода Позичальника на оброблення персональних даних та/або його інформування відповідно до п. п. 11.6.-11.9. Договору, а також на вчинення Кредитодавцем всіх інших дій, передбачених розділом 11 Договору, діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом 10 (десяти) років з дати припинення дії Договору.

По закінченню зазначеного строку дії згода Позичальника вважається продовженою на кожні наступні десять років при відсутності письмових відомостей про її відзив Позичальником.

11.11. Підпис Позичальника в розділі 12 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 11.4, один з оригіналів Договору та графік розрахунків.

 

12 РЕКВІЗИТИ І ПIДПИСИ СТОРIН:

 

КРЕДИТОР: ТОВ “Пан Кредит” ПОЗИЧАЛЬНИК
 

Місцезнаходження(адреса): ______________,______________ ______________, ________________

код ЄДРПОУ _______

п/р № _______________ ,

в ______________

МФО ________________,

Тел.: __________________

Ел. пошта: ____________________
 

_____________ ___________________ ______________

Паспорт__________№ _______________________

Виданий ______________,

________

Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи): _________

Місце проживання (адреса): ______________ ___________________ _________________.

Тел. _
Генеральний директор
__________________/_________/ ____________________/_____________ ___________________ ______________/

Підпис Позичальника на оригіналі Договору, що залишається в ТОВ “Пан Кредит”є письмовим підтвердженням:

отримання Позичальником свого примірнику цього Договору

ознайомлення Позичальником в письмовій формі з загальними умовами кредитування в ТОВ “Пан Кредит”, які йому роз’яснені і зрозумілі та з якими він цілком згодний.

Договір отримав:

“____”_____________ 20__ р. ____________________/____________/

 

Додаток № 1

до кредитного договору №___________

вiд ___________

Графiк розрахункiв

Дата надання кредиту:
Позичальник:
Особовий рахунок:
База для нарахування процентiв: Залишок суми кредиту
Сума кредиту:
Процентна ставка:
 1. Цим графiком встановлюються перiодичнiсть та розмiри платежiв Позичальника з повернення кредиту та сплати процентiв (відсотків) за користування кредитом, а саме:
Дата Залишок Нарахований відсоток До сплати
Основна сума Відсоток Основна сума Відсоток

Згiдно з п.4.2. Договору, вiдповiдальнiсть за оформлення забезпечення кредиту у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та всi витрати, пов'язанi з таким оформленням (оплата послуг реєстратора, нотарiуса, страховика, оцiнювача, тощо) покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов'язання пiдлягає оформленню окремим договором.

 1. Сплата Позичальником вартостi iнших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.
 2. Виключно за умови дотримання Позичальником Графiку розрахункiв, сукупна вартiсть кредиту, включаючи витрати, пов'язанi з оформленням забезпечення кредиту, становить ________________ грн. або ______ % вiд суми отриманого кредиту та включає в себе:

4.1. Проценти за користування кредитом _________________ грн. або __ % вiд суми кредиту;

4.2. Вартiсть послуг реєстратора ____________грн. або__ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.3. Вартiсть послуг нотарiуса _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.4. Вартiсть послуг страховика _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.5. Вартiсть послуг оцінювача _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.6. Вартiсть послуг/платежів __________________________(вказати iншi послуги/платежі, якi оплачує Позичальник при отриманнi кредиту) _________________ грн. або ______ % вiд суми кредиту.

Вказана сукупна вартість кредиту залишається незмінною при дотриманні Позичальником встановленого Договором графіка розрахунків за кредитом.

 1. Цей Графiк укладений у двох оригiнальних примiрниках по одному для кожної iз Сторiн та є невiд'ємною частиною кредитного договору №__________________ від _____

 

Пiдписи сторiн

Кредитодавець                                                                           Позичальник

ТОВ “Пан Кредит”                                                                   __________________________

_______________/ПІБ/                                                          ___________________/ПІБ/

(пiдпис)                                                                                                  (пiдпис)

Графік розрахунків отримав “____”_____________ 20___ р.

____________/ ____________________/

(підпис) (ПІБ)

 

 

  Замовлення на отримання кредиту


  captcha

  ×
  Заявку на предоставление депозита


   мес.


   captcha

   ×

    Заявка на получение кредита


    captcha

    ×

     Заказ обратного звонка

     captcha


     ×

      Замовлення зворотного дзвінка

      captcha


      ×
      Залишити вiдгук

       


       captcha

       ×
       Оставить отзыв

        


        captcha

        ×